Figurki z metalu to udany prezent dla kolegi i koleżanki z pracy. Najnowsze upominki korporacyjne dla firm B2B Your SEO optimized title page contents

§ 1 Wstęp

Niniejszy regulamin portalu internetowego określa warunki korzystania z portalu www.metaloplastyka.ruschke.pl oraz prawa i obowiązki Portalu. Zasady ochrony danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną są zamieszczone w polityce prywatności. Korzystanie z portalu internetowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 2 Własność

Właścicielem i administratorem Portalu jest Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Ruschke, z siedzibą w Koziegłowy przy ul. Poznańskiej 14/19. Posiadająca NIP: 777-108-30-68 Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej, na adres: biuro@ruschke.pl
Wszelkie prawa do znaków handlowych, prawa autorskie, prawa do bazy danych oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią portalu internetowego (a także organizacja i układ strony internetowej) wraz z kodem zastosowanego oprogramowania należą do Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Ruschke, z siedzibą w Koziegłowy przy ul. Poznańskiej 14/19, bądź do właścicieli licencji. Niedozwolone jest całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek innej formie treści zawartych na portalu internetowym lub też kodu zastosowanego oprogramowania bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

§ 3 Dostęp

Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Niektóre fun
kcjonalności portalu www.metaloplastyka.ruschke.pl wymagają rejestracji swojego profilu na portalu a następnie zalogowania się do systemu portalu. Jeżeli odrębne regulacje dotyczące konkretnej usługi nie stanowią inaczej korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

§ 4 Użytkownik

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą Portal. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu. 
4.1. Niedozwolone jest korzystanie z portalu internetowego w sposób powodujący naruszenie praw własności osób trzecich. 

4.2 Niedozwolone jest używanie wszelkich urządzeń, mechanizmów, programów czy innych skryptów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie portalu internetowego. Dotyczy to również zamieszczania plików zawierających wirusy. 

4.3 Niedozwolone są wszelkie działania, które mogą prowadzić do nieuzasadnionego lub zbyt dużego obciążenia infrastruktury portalu internetowego. 

4.4 Niedozwolone jest blokowanie, nadpisywanie tekstów czy zmienianie jakichkolwiek treści, czy wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu portalu internetowego.
4.5. Nie zezwala się na uzyskanie czy też próbę uzyskania jakimikolwiek sposobami nielegalnego dostępu do sieci.

4.6. Oferta – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie.

4.7. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.


§ 5 Profil

Portal ma na celu działalność informacyjno - reklamową kierowaną do potencjalnych klientów Firmy Handlowo-Usługowej Andrzej Ruschke z siedzibą w Koziegłowy przy ul. Poznańskiej 14/19. Portal ma formę przekazu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące prowadzonej działalności przez właściciela portalu należącego do FHU. Andrzej Ruschke. Portal jest także medium społecznościowym, dzięki czemu udostępnia swoje strony w celu publikacji opinii, komentarzy i punktów widzenia użytkowników na produkty sklepu internetowego należącego do właściciela Portalu www.metaloplastyka.ruschke.pl Portal jest serwisem niezależnym.

§ 6 Korzystanie z serwisu

Portal jest wyposażony w system rejestracji logowania. Użytkownicy portalu mogą korzystać z tego systemu, jednak nie jest to obligatoryjne. Użytkownicy niezalogowani, nie będą mieli dostępu do części wymagających logowania (forum, wideo, katalog firm, rozszerzone wersje ogłoszeń i prezentacji firm). Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich, do których stosuje się regulaminy oraz inne dokumenty określone przez osoby trzecie. Usługodawca nie jest w tej sytuacji stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią i nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

Każdy użytkownik ma prawo:
1. przeglądać treści publikowane w Portalu,
2. komentować artykuły w umożliwiających to działach Portalu,
3. oceniać artykuły w umożliwiających to działach Portalu,
5. zgłaszać nadużycia oraz wszelkie błędy zauważone na Portalu,
6. korzystać ze znajdujących się na stronie formularzy.

§ 7 Odpowiedzialność użytkowników

Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, propagujących przemoc, używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, o charakterze pornograficznym, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Usługodawca ma prawo usunąć każdą treść niezwiązaną z tematyką Portalu, naruszającą postanowienia § 9 i 10 niniejszego Regulaminu, dotyczy to w szczególności komentarzy pod treściami Portalu, zamieszczonych w nim przez użytkowników. Usługodawca ma także prawo usuwania treści naruszających dobre imię wydawcy i jego współpracowników - w tym także autorów publikujących na łamach portalu.

§ 8 Odpowiedzialność wydawcy

Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa. Ponadto Portal nie ponosi odpowiedzialności za: jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu; przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu; opóźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu; szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej ( w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.); szkody użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

 

§ 9 Odpowiedzialność za treść

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
 2. Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
 3. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
 5. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 6. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik,  korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie właściciela.


§ 10 Ochrona własności intelektualnej 

Portal oraz materiały w nim zawarte, a przygotowane i będące własnością wydawcy portalu podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j, Dz.U. z 2006, Nr 90, poz.631 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j., Dz.U. z 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). Prawa do materiałów zawartych w Portalu przysługują Usługodawcy lub jego autorom. O ile inaczej nie określono przy każdym z zawartych w Portalu materiałów, poprzez korzystanie z Portalu, Użytkownicy nie nabywają do zawartych w nim materiałów żadnych praw, w tym nie uzyskują licencji do ww. materiałów, a ich jakiekolwiek używanie ograniczone jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku określonego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 11 Przetwarzanie danych i ochrona prywatności 

 1. Właściciel, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników.
 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez właściciela w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi zgody.
 3. Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów właściciela związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania użytkownika, realizacji zamówień użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej administracji stroną.
 4. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania, zamówienia lub rejestracji.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania. Skasowanie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w obowiązujących przepisach ustawowych.
 6. Właściciel nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych użytkowników.
 7. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko wówczas, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych albo ściągnięcia wynagrodzenia, lub wyrazi na to zgodę użytkownik. Innego rodzaju wykorzystywanie tych informacji jest niedozwolone. Ponadto właściciel może przekazać anonimowe dane dotyczące użytkowania w celu badań marketingowych. Identyfikacja użytkowników jest przy tym wykluczona.
 8. Na żądanie właściwego urzędu właściciel ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.
 9. Bazy danych właściciel zabezpieczył tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy właściciela w celach wymienionych powyżej. Pracownicy właściciela są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.
 10. Hasła dostępu do strony nie należy podawać innym osobom i należy je regularnie zmieniać. Przy opuszczaniu strony użytkownik powinien się wylogować i zamknąć przeglądarkę.
 11. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki, które znajdują się w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/opcje internetowe”, a w Mozilla Firerfox w punkcie ,,Dodatki/ustawienia”. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
 12. Użytkownik może zapisać się na listę mailingową w celu otrzymywania Newslettera. W takim przypadku właściciel będzie musiał pobrać i zapisać adres e-mail użytkownika. Adres e-mail użytkownika wykorzystany będzie wyłącznie w celu wysyłania Newsletterów, informujących o aktualnej ofercie. Użytkownik może w każdym czasie wyrejestrować się z listy na stronie www.metaloplastyka.ruschke.pl W takim przypadku dane użytkownika zostaną  skasowane.
 13. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych mogą się Państwo zawsze zwrócić do nas za pośrednictwem adresu e-mail biuro@ruschke.pl

 

§ 12 Gwarancje

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

 

§ 13 Wskazówki techniczne

 1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
 2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.§ 14 Zmiany regulaminu i reklamacje

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale "O portalu" lub na stronie z regulaminem. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego. Regulamin i wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na Portalu.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@ruschke.pl
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.

20-04-2016 admin

Dodaj komentarz

Nawigacja

Nasza społeczność